Horúce
správy
 

Dotačné mechanizmy na kluby v našom hnutí – možnosti, porovnania

Dotačné mechanizmy na kluby v našom hnutí – možnosti, porovnania
Pokračujem v mojich pohľadoch na stav v našom hnutí a kým budem pokračovať v nastavených témach, dovolím si informovať o dôležitej súčasti. Prebiehajú diskusie o tom koľko, ako a prečo podporuje SVF dotačným systémom svoje kluby. Pracoval som v 2 zahraničných krajinách, kde systém štátnej podpory cez národné zväzy je diametrálne odlišný. Akokoľvek by sme mali snahu preniesť niektoré dôležité veci k nám, jednoducho to nejde.

Dôležité je vybrať možno námety a podnety pre prípadné odborné a systémové úpravy. Pracoval som v našom volejbale pred pár rokmi a teraz po čase opäť s jednou zmenou. Novým a aktuálnym poznaním stavu a reality. Pretože sa stretávam s rôznymi názormi v našom hnutí skúsim vysvetliť fakty a podmienky či mechanizmy.

V súčasnosti máme na SVF nastavený nasledovný systém. SVF je ako federácia zastupujúca náš šport voči všetkým relevantným inštitúciám ako MŠ SR, SOŠV, CEV, FIVB. V našom štátnom systéme je hodnotení každý šport vzorcom, do ktorého vstupujú rôzne premenné a tým sa vypočítava podiel na štátnej dotácii pre náš šport. Nechcem hodnotiť teraz vzorec, pre niečo bol vytvorený, asi až prax ukazuje a aj nastaví pohľad či je to dobré, alebo nie.

Už dnes je jasné, že niektoré prepočty majú spochybniteľné vstupy. Minimálne, že sa nedelí kolektívny šport od individuálneho, sú rôzne pohľady na svetové poradia, podľa ktorých sa zásadne odlišujú všetky športy a následne majú aj významný vplyv na konečnú dotáciu pre daný šport. Ale platí, to je fakt a s ten musíme rešpektovať.

SVF dostane podpisom zmluvy s MŠ SR pridelenú sumu na daný rok. V roku 2018 to bola celková suma 1 792797 a v roku 2019 je to suma 2 085376. Štát garantuje v systéme, že tieto peniaze prídu na SVF v danom roku v niekoľkých splátkach a určuje povinný minimálny podiel , ktorý SVF musí rozdeliť na nasledovné kapitoly 15 na pomerné delenie na svoje kluby podľa počtu družstiev v súťaži do 23 rokov, 20% na talentovanú mládež, 25% na reprezentáciu a maximálne 15% výšky dotácie na účely výdavkov na správu a prevádzku /teda náklady na zamestnancov a podobne/.

Takto nastavený systéme je jasný a SVF na základe týchto podmienok nastavuje systéme delenia. V prvej kapitole iba počtom reálnych družstiev, v druhej kapitole /CTM, COP, TSM/, v tretej kapitole /RD všetkých vekových kategórií/. Zmluva a jej systém delenia, povinnosti a podmienky stanovuje zákon a všetky tieto informácie sú k dispozícii na stránkach MŠ SR a SVF.

K tomu je sa pridáva kapitola privátnych a vlastných príjmov SVF /sponzori, partneri, transfery, členské a podobne/ Rozdiel je v tom, že pokiaľ štátne dotácie sú zo zákona jasné, privátne príjmy sú vždy otvorená kapitola, ktorá sa zložito zabezpečuje a má svoje mechanizmy a pravidlá/

K podstate. SVF na základe týchto kritérií každoročne pripravuje schvaľovací mechanizmus na delenie. Nazvem to kritériá. Tieto kritériá napríklad v kapitole prvej a to je podpora podľa počtu družstiev v súťažiach neexistujú. Delia sa na základe podielu celkovej sumy pridelenej dotácie. Takže čím viac SVF dostane zo štátnej dotácie, tým viac peňazí systém delí.
Takže podotýkam, na základe celkovej úspešnosti SVF v dotačných kritériách, počtu členov a výsledkov reprezentácie sa delí výsledná suma v tejto kapitole.

V kapitole talentovaná mládež sa delia dotácie iba na kluby kde sa pracuje s mládežou a to na základe kritérií, ktoré stanovuje SVF a sú výhradne zamerané na mládež./projekty CTM, COP, TSM/Nesmú sa deliť na prípravu seniorských kategórií.

Tretia kapitola je zameraná na prípravu, činnosť a náklady na reprezentáciu SR všetkých vekových kategórií, pripomínam nie v súťažiach klubov, žiaľ ale je to tak. Z tejto kapitoly nie je možné podporiť zo zákona činnosť klubov v ich súťažiach dospelých.

Jednoducho je to fakt a sním SVF nič nevie a nemôže urobiť. Preto sa celková dotácia na RD smeruje do prípravy RD mužov, žien, U20, U19, U18, U17, U16. Táto kapitola navyše zásadne vplýva na celkové výsledky každého športu a následne významne vplýva na celkovú dotáciu volejbalu, ktorá sa následne vracia do nášho športu do kapitol, o ktorých som už písal. Preto to pripomínam, lebo úprimne nie som si istý, či to všetci v našom hnutí chápeme. Dôležitým kritériom, ktorý ide do vzorca na delenie peňazí je výsledok v seniorskej kategórii RD a v mládežníckej kategórii RD, upresňujem že výsledok znamená postavenie vo svetovom rebríčku, nie európskom!!!

Je to katastrofa, ale znamená to, že poradie RD mužov a žien v rebríčku FIVB, treba si ho pozrieť. Mládež dtto. A postup a zostup v rebríčku je závislý na výsledkoch v súťažiach RD Takže preto pripomínam, to čo tvrdím každý deň od nástupu do pozície ŠR SVF. RD sa nedá vytvoriť bez kvalitnej a systémovej spolupráce SVF a klubov. Bez snahy podporovať RD, popri dobrej práci v kluboch a pri vychovávaní hráčov pre svoje kluby a zároveň RD.

Jednoducho to inak nejde. Bohužiaľ alebo bohu vďaka, sme závislí na vzájomnej spolupráci. Výsledky RD zabezpečia vstupy do vzorcov a tým zvyšovanie dotácie na SVF, ktoré tým pádom viac peňazí vracia späť do systému. V zásade mládežníckeho. To si skúsme všetci priznať. Všetky výsledky v mládeži na úrovni klubov sú významné, potrebné a jasné. Profilujú kvalitu klubov, hráčov a trénerov. Následne sa hráči dostávajú do RD a produkujú výsledky pre náš šport a nie len SVF!!!

Produkujú v konečnom dôsledku systém podpory. Nie je možné to oddeliť.
V roku 2018 sa delilo do klubov 268 919 na kluby a ich družstvá v súťažiach, 358 595 na talentovanú mládež, 448 199 na Reprezentačné družstvá. Celkovo 627 514 priamo na klubové mládežnícke prostredie a spolu z reprezentáciou /sú v nej hráči vychovaní v systéme volejbalu z klubov/ je to suma 1075 713. Pripomínam, že suma 448199 pokrýva tak polovicu reálneho rozpočtu na RD, ten je na úrovni 800 000 – 1 000 000 Euro na sezónu.

Len pre ilustráciu. RD seniorov na úrovni 300 000 na družstvo, RD mládeže a je ich od 4 do 6 podľa sezónu na jedno družstvo cca 50 000 na rok. Takže týmito číslami sa snažím nasmerovať pohľad na dotačný systém do našich klubov.

V roku 2019 sa prácou v našom hnutí, počtami klubov, výsledkami RD podarilo vyprofilovať sumu navýšenie. Preto sa nám môže podariť do jednotlivých kapitol nasmerovať viac finančnej podpory. Celkovo 729 881 priamo na klubové mládežnícke prostredie a spolu z reprezentáciou /sú v nej hráči vychovaní v systéme volejbalu z klubov/ je to suma 1 251225. Pripomínam, že suma 521 344 pokrýva tak polovicu reálneho rozpočtu na RD, ten je na úrovni 800 000 – 1 000 000 Euro na sezónu.

Chcel by som opäť potvrdiť, že tieto dotačné peniaze vo výške idú naspäť do klubov, na mládež a na prípravu hráčov a hráčok v RD, v ktorých kluboví hráči a tréneri pôsobia.

Už niekoľko rokov nefunguje systém tzv. ÚTM, ktorým kluby pokrývali hlavne žiacke kategórie cez ŠŠS a ŠT pri ZŠ. Tento systém nahradila podpora za prihlásené družstvá v súťažiach a dodávam, že táto suma je posledné 3 roky na významne navýšených sumách pre kluby. SVF tento rok spúšťa nový systém podpory talentovanej mládeže a skromne dodávam, že som prišiel s myšlienkou projektov TSM /tréningové strediská mládeže, ktoré majú priniesť zvýšenú podporu pre ďalšie kluby dobre pracujúce na základe kritérií.

Verím, že to prinesie progres a opäť podporí spoluprácu SVF a kluby. Chcem len dodať, že proces sa spustil a bude v platnosti od 1.7.2019. K dnešnému dňu nikto a nikde nemá žiadne delenie jasné a dohodnuté, pretože ešte ani netušíme koľko a kto sa prihlási a ké podmienky budú splnené.

Záverečná časť sa týka podpory seniorských klubov. V takomto prostredí som dlho pracoval a musím priznať, že v tomto oproti napríklad ČR je štátna politika nedoriešená a významne problematická. V ČR je podpora systémová z úrovne krajov a miest na takej úrovni, že napríklad kluby najvyššej súťaže v Brne získajú reálnou prácou na podporu svoje činnosti z mesta sumu okolo 3 mil českých korún na rok, kraj okolo 2 mil korún ročne. Mesto prispeje sumou 200 000 korún na 1. Kolo Európskeho pohára. Český volejbalový zväz delí ročne do volejbalu sumu na úrovni 145 mil. korún, preto by som to nerád porovnával. Vyberám systémovú štátnu podporu od mesta a kraja. Počítajte so mnou cca v Eurách Mesto Brno ročná dotácia 120 000 Euro, pohár CEV 1. Kolo 8000 Euro, Dotácia Jihomoravský kraj 80 000 Euro ročne. Je to takto systémovo aj v iných mestách a krajoch. Spolu teda VK KP Brno má v systéme dotácii mimo zväzu sumu cca 208 000 Euro.

To je príklad. Je zložité, preto porovnávať podporu klubom napríklad na extraligovej úrovni zo systémových peňazí. Nehovorím o marketingu a privátnych partneroch ako je Uniqua a podobne. To je iná téma.

Dotačné mechanizmy zo SVF zásadne smerujú na podporu klubov, dotačné mechanizmy na seniorské a profesionálne prostredie neumožňujú priame dotácie zo SVF, tie môžu zabezpečovať len privátne zdroje. Takže na podporu klubov v Európskych pohároch, odmeny za umiestnenia, marketingovú podporu v EX nie je možné dávať dotácie zo štátnej dotácie na federáciu.

Cez dotačné systémy sa naše najlepšie kluby, možno najväčšie kluby môžu dostať na veľmi slušnú podporu, ktorá je každoročne dokladovaná a v priebehu roka môžeme jasne zadefinovať presné sumy. Určite sa pri najväčších kluboch sa môže suma pohybovať aj na úrovni 30 000 Euro na rok bez podpory z marketingu či odmien za umiestnenia. Nie pri všetkých, ale pri niektorých určite áno. Samozrejme dodávam, že v oprávnene a systémovo v zmysle kritérií.

Marek Rojko | 13.3.2019 @ 10:02