Horúce
správy
 

Odpočet ŠR SVF za 1 rok vo pozícii na SVF

Odpočet práce ŠR SVF a kolegov za 1 rok vo funkcii – uvádzam 3 oblasti a to čo sa podarilo, čo nie a čo sa môže podariť. Oblasti, ktoré sú v druhej a tretej časti sú prre mňa a kolegov výzvou do nasledujúceho obdobia a vyberám cielené oblasti. Samozrejme je tam aj niekoľko oblastí o ktorých sa rokovalo, pripravovalo a budú predmetom najbližších týždňov a mesiacov. Veľká väčšina predložených oblastí sa realizuje delením práce medzi koordinátora mládeže a projektového manažéra, ktorí okrem týchto spoločných veci majú a svoju samostatnú agendu v rámci svojej pozície.
Vychádzam z môjho projektu, s ktorým som prišiel do pozície ŠR SVF pred rokom.
Čo sa podarilo v spolupráci s kolegami na športovom úseku:
1. Mládež – Analýza stavu v našich kluboch z hľadiska personálneho, hráčskeho – príprava úprav projektu mládeže SVF a to návrhmi a úpravami pripomienkovaním klubov, trénerov, funkcionárov cez RM SVF /4x/ , konferencia mládeže SVF /Žilina/, stretnutie s klubmi na úrovni mládežníckych RD a draftov COP TN a COP NR

- Príprava a realizácia konferencie mládeže spolu s kolegami Májekom a Mihalcom

- Príprava nového konceptu projektov talentovanej mládeže CTM a vznik TSM s cieľom profesionalizácie trénerov mládeže a širšej podpory klubov okrem CTM

- Príprava a realizácia výberového konania na CTM a TSM

- Nastavenie kritérií na CTM a TSM – úprava koncepcie mládeže SVF /stále prebieha/

- Námet úpravy vekových kategórií na rozšírenie a tým v tejto fáze udržanie hráčov a hráčok dlhšie vo svojich kategóriách – cieľom je záchrana detí pre volejbal

- Zavedenie kategórie ml. žiakov a žiačok do volejbalu 6:6 – potreba pre situáciu v mládežníckych RD

- Vzdelávanie učiteľov – inštruktor volejbalu a spolupráca so ŠPÚ pri vzdelávaní učiteľov

- Riešenie problematiky spolupráce školských súťaží a súťaží SVF /mini, midi/

2. RD mládeže

- Zapracovanie nových trénerov do prechodovej kategórie k seniorom /U19 a U20/ s cieľom oživenia spolupráce medzi klubmi

- Štart RD JUN v EXM a EXŽ ako forma prípravy RD na K ME

- Systematické otvorenie pozícii asistentov pre klubových trénerov a doplnenie na počet 2 asistentov

- Otvorenie širších nominácií a práce s hľadaním nových hráčov a hráčov pre všetky RD

- Významné zvýšenie počtu dní prípravy RD mládeže s cieľom podpory práce RD

- Postup RD JUN U19 /2000/ na ME JUN /celkový koncept prípravy a zladenia cieľov/

- Dotvorenie všetkých RT družstiev

- Otvorenie systému regionálnych testovaní mládeže
nastupujúcich ročníkov RD – oblastné výbery

- Obnovenie 4 stretnutí oblastí ale v kategórií najmladších detí o rok skôr ako doteraz pre možnosť začiatku práce v porovnaní s okolitými krajinami

- Organizácia výberových konaní na posty trénerov RD mládeže

3. RD seniori

- organizácia zasadnutí RR SVF, ktorú tematicky delím na seniorskú a mládežnícku časť, doteraz ich bolo 4 seniorské RR a 4 mládežnícke RR.

- príprava rozpočtu na všetky reprezentácie SR a mládeže s cieľom realizácie úprav podľa konceptu na úseku mládeže /CTM, COP a TSM/

- Príprava medzinárodného programu pre obe družstvá /využitie kontaktov s trénermi a manažérmi v zahraničí/

- Pri RD žien personálne dokončenie zloženia RT a zapojenie ďalších trénerov do spolupráce so zahraničnými trénermi

- Pri RD mužov niekoľko dôležitých stretnutí s trénermi a klubmi, v záujme pomenovania problémov chlapčenskej zložky – malý počet hráčov, starostlivosť o nastupujúcu generáciu hráčov

- Príprava programu a prípravy RD na najvyššej úrovni v rámci našich finančných a organizačných možností

- Príprava štatútu reprezentanta, aktualizácia zmlúv hráčov v zmysle nového zákona o športe a legislatívy – Zabezpecenie dobrych podmienok pre RD seniorov vvramci moznosti rozpoctu

4. COP Trenčín a COP Nitra

- Analýza podmienok, hráčskeho stavu, trénerského stavu

- Otvorenie práce a spolupráce trénerov v COP a v kluboch – snaha o otvorenú komunikáciu o všetkých dôležitých témach

- Draft COP s klubmi v SR s cieľom detailne informovať o podmienkach, zmluvné pravidlá, proces príchodu a výstupu zo stredísk

- Predĺženie zmluvy s P. Kalným

- Proces zbližovania názorových rozdielov medzi COP a klubmi v SR

- Výmena trénerov v COP Nitra – oživenie RT

- Stanovenie kritérií pre prácu v COP a v Nitre aj kritérií pre zaradenie do projektu, jasné vymedzenie cieľov práce trénerov, motívov pre trénerskú prácu

- Realizácia a dokončenie agendy zmlúv s hráčmi a hráčkami v COP – zákonná povinnosť

- Nastavenie jasných pravidiel zmluvných podmienok pre hráčov a hráčky v COP Nitra

- Zabezpečenie pravidelnej komunikácie s vedením škôl v TN a NR – celkové vylepšenie komunikácia a spoločnej spolupráce so SVF

- Odhlásenie COP NR z EXŽ vzhľadom na nižšiu kvalitu výberov a hráčok, prednosť dostala individuálna príprava hráčok pred tímovým výkonom, cieľ je pripraviť hráčku pre seniorský volejbal, zapojenie niektorých hráčok do EXŽ

5. Legislatíva

- Doplňovanie súpisiek do Extraligy môže byť pri hráčoch COP /aj na hosťovaniach/ až do termínu ukončenia nadstavbovej časti súťaže

Dôvod: umožniť hráčom a hráčkam COP byť zaradení na súpisku EX družstiev aj po termíne doplnenia súpisiek, pretože družstvo COP aj po tomto termíne dohráva svoje súťaže a umožní sa tým adekvátne dohranie a zároveň zaradenie niektorých hráčov do záverečných častí súťaží Extraligy, ale iba do jedného z družstiev v súťaži.

- Umožniť štart hráčov do určeného veku vo dvoch subjektoch súbežne iba kategórii mládeže a kategórie dospelých. Veková kategória pre tento štart je určená kategóriou juniorov a junioriek a mladších. Družstvo môže mať v zápase maximálne 2 hráčov s takýmto statusom /do budúcna môže byť vyšší počet/

Dôvod: umožnenie štartu hráčom a hráčkam z mládežníckych súťaží do seniorských súťaží bez zmeny klubovej príslušnosti, aby mohli súčasne ostať hrať vybrané stretnutia aj za svoj materský klub a tým nemusí klub prísť o dôležitých hráčov a hráčky úplne, ale na druhej strane umožní štart v a tým rozvoj hráčov v kategórii dospelých. Cieľ je spájať kluby v záujme rozvoja hráčov a spolupráce.

- V prípade štartu družstva RD JUN v Extralige, je vytvorená súpiska hráčov, ktorí budú môcť byť nominovaní na stretnutie Extraligy za RD JUN. Doklad na identifikáciu bude ID, pas, alebo licencia. Na súpisku sa zadajú 4 tréneri pre vedenie družstve v zápasoch, teda RT je rozšírení. Dôvod: umožnenie realizácie prípravy RD JUN formou štartu v EX s jasnými pravidlami a podmienkami.

- Návrhy na úprava Registračného a Prestupového poriadku SVF

Hosťovanie II typu /v zmysle návrhu v súťažnom poriadku o možnosti štartu vo dvoch subjektoch súčasne aj mládežníckom aj v súťaži dospelých

- Pripomienkovanie nejasných bodov v transferovom systéme po komunikácii so zástupcom hráčov v SR SVF

Čo sa nepodarilo na športovom úseku

1. Definitívne zabezpečiť to, že hnutie, tréneri, kluby, hráči, funkcionári vedia jasne, aký je systém prerozdeľovania dotácií

2. Vysvetliť ciele a formy úprav mládežníckeho projektu /profesionalizácia CTM/

3. Vysvetliť a dohodnúť princípy spolupráce SVF – kluby, kde sú hranice kedy už nevie SVF pomôcť /dotácie na seniorské družstvá, podpora infraštruktúry/

4. Vysvetliť a dohodnúť prečo je vhodné pre niektorých hráčov ich zaradenie do COP

5. Vysvetliť, že zaostávame v kvalite práce trénerov

6. Zorganizovať viac trénerských stáží v zahraničí pre našich trénerov

7. Dohodnúť kde je miera spoločného záujmu klubu a RD

8. Zapojiť ešte viac trénerov do spolupráce v RD všetkých vekových kategórií

9. Vysvetliť a pokúsiť sa realizovať to, že dnes je hráčska zmluva základným aspektom vymedzenia postojov hráč a- klub. Že zmluva nie je iba viazanosť hráča, ale aj viazanosť klubu k plneniu podmienok

10. Dať ešte viac peňazí klubom do mládeže

11. Zabezpečiť komercne poistenie pre hráčov v RD seniorov na ich zranenia /komercny poistny produkt/a vysky kontraktov /ako NHL/ je v zasade nemozne. Bezne zdravotne poistenie v zahranici je zabezpecene, pocas zapasov na akciach CEV cez poistku CEV.

12. Zabezpečiť pravidelnú platformu pre komunikáciu trénerov v kluboch a RD okrem RR SVF prípadne individuálnych stretnutí pri príležitosti podujatí

13. Vysvetliť a zrealizovať, čo je spoločná koncepcia výchovy hráča a hráčky

14. Motivovať starších, alebo nových perspektívnych trénerov pre prácu pri RD mládeže

15. Postúpiť RD 2003 a RD 2004 postúpiť na ME ich vekovej kategórie

16. Zriadiť šéftrénerov mládeže v ženskej aj mužskej zložke

17. Navýšenie odmien pre hráčov v RD muži a RD ženy pri ich pôsobení v RD /karegorie su definovane od 10 do 35 euro na den v zmysle poctu zapasov v RD/

Čo je v riešení a môže sa podariť

1. Ustanovenie profesionálnych trénerov CTM /cieľ je mať 8 a asi bude už teraz 6/

2. Zblíženie spolupráce COP a kluby

3. Metodické vzdelávanie učiteľov prostredníctvom ŠPÚ

4. Upravenie systému súťaží škôl MIDI a MINI

5. Pochopenie úprav vekových kategórií

6. Natavenie systému zásluhovosti pre trénerov na výchove hráčov pre RD seniorov

7. Rokovanie s BVL, snaha o zblizenie a spolupracu po dlhych rokoch samostatnosti sutaze

8. Nájdenie optimálneho modelu klubových súťaží dospelých aj pre ich medzinárodnú konfrontáciu v regióne

9. Celkové pochopenie spôsobu spolupráce všetkých zložiek v našom hnutí na odbornej a manažérskej úrovni

10. Akceptácia tvrdej argumentačnej diskusie na úrovni osobného kontaktu, nie v zákulisí

11. Oblastné vzdelávanie trénerov – školenia aj v regióne

športový riaditeľ SVF – Mgr. Marek Rojko

Marek Rojko | 21.6.2019 @ 15:25