Horúce
správy
 

Úprava koncepcie mládeže SVF v časti tréneri

Projekt podpory trénerského miesta FIVB a SVF

Náplň práce, zodpovednosť, ciele a úlohy práce
šéftrénera mládeže SVF

Funkcia: šéftréner mládeže SVF /podmienky zo strany FIVB/

1. Tréner s najvyšším trénerským vzdelaním
2. Skúsenosti z práce z mládežou v oboch zložkách
3. Skúsenosti s prácou pri projektoch talentovanej mládeže
4. Skúsenosti s medzinárodným volejbalom
5. Nad klubové postavenie s priamou zodpovednosťou SVF

Zodpovednosť a hierarchia:

1. Pracovne je priamo podriadený Prezidentovi SVF a koncepčne športovému riaditeľovi SVF
2. Je nadriadený všetkým trénerom projektov SVF a RD mládeže SR
Cieľ práce:

1. Cielená odborná podpora pre trénerov vo všetkých projektoch SVF
2. Zabezpečenie funkčnosti nastaveného systému spolupráce v projektoch SVF a reprezentácií mládeže SR
3. Zabezpečenie prehľadu a v systéme prípravy v projektoch SVF a súčasne výberu hráčov a hráčok do jednotlivých RD mládeže
4. Zosúladenie metodických princípov a usmernení trénerov v projektoch SVF a reprezentáciách mládeže SR
5. Vytvorenie trénerskej rady z trénerov RD a projektov SVF
6. Zabezpečiť regionálne doškoľovanie trénerov v oblastiach
7. Pravidelná konzultácia a priama účasť na tréningoch v kluboch v SR

Projekty SVF: COP, CTM, OCM, RD, alebo iné upravené v koncepcii mládeže SVF po úpravách

Úlohy a pracovná náplň:

1. Ustanoví a založí trénerskú radu /10 členov z trénerov projektov a RD/ – Vytvorí systém práce a spolupráce trénerskej rady – Zabezpečí odbornú poradu trénerskej rady každý 2 mesiac a to vždy na inom mieste v SR /pravidelná rotácia oblastí/
2. Kontaktuje OV SVF a zabezpečí priamu komunikáciu s poverenými trénermi oblastných výberov – Pripraví a zabezpečí porady a priame návštevy trénerov v oblastiach – Pripraví a zabezpečí spolu so športovým úsekom každoročne regionálne testovanie a štvorstretnutie oblastných výberov – Pripraví s trénermi databázu hráčov a hráčok v každom dvojročníku pre výber do reprezentácií mládeže
3. Spolupracuje pri hľadaní kandidátov pre pozície trénerov pri RD
4. Zúčastňuje sa všetkých sústredení reprezentácie mládeže a to v rozsahu, ktorý mu umožní program. Zúčastňuje sa ako konzultant tréningového procesu na všetkých sústredeniach RD mládeže
5. Zabezpečuje priamou účasťou hospitácie v kluboch v SR v priebehu sezóny s cieľom priameho kontaktu s trénermi, konzultáciami, alebo priamym zapojením do tréningového procesu, vzorovými cvičeniami, alebo ukážkami TJ
6. Zabezpečuje databázu všetkých hráčov a hráčok s ich testovacími výstupmi a zachováva ich pre potreby konzultácií a tvorby RD mládeže
7. Zachováva lojalitu voči koncepčným zámerom SVF v koncepcii mládeže SVF, na ktorej plnení sa priamo podieľa.
8. Je členom Reprezentačnej rady SVF
9. V prípade personálnych problémov pri tvorbe RT RD, môže byť ustanovený mimoriadne a dočasne aj trénerom RD pre prípadné podujatie, alebo prípravu RD mládeže, čo ale nebude pravidlom.
10. Pri organizácii podujatí SVF, ako sú KME, EL, MEVZA, finále SP a iné podujatie SVF, sa podieľa spoluprácou a priamym zapojením tak, ako každý pracovník sekretariátu SVF

Marek Rojko | 24.10.2022 @ 20:18