Horúce
správy
 

Personálna situácia v našom športe – hráči a tréneri ako stavebné kamene nášho hnutia

Personálna situácia v našom športe – hráči a tréneri ako stavebné kamene nášho hnutia. K hráčskej situácií a statusom hráčov osobitne.

Túto tému považujem za veľmi dôležitú pre napredovanie nášho športu. Mapoval som v realite stavy hráčov, klubov, počty trénerov a ich statusy, pýtal som sa na stavy rozhodcov, stretávam so so stavom počtu funkcionárov v kluboch, v oblastných výboroch a na základe toho musím povedať, že situáciu je potrebné riešiť. Ja sa opieram o poznanie prostredia hráčskeho a trénerského. Samozrejme každý šport si prechádza rôznymi obdobiami a spoločenskou situáciou. Od leta minulého roku sa podieľam na zabezpečovaní tvorby družstiev RD, personálnom zabezpečovaní realizačných tímov RD všetkých vekových kategórií. Musím sa priznať, že je veľký rozdiel v možnostiach v dievčenskej zložke a chlapčenskej zložke. Pri dievčatách je stále počet detí, klubov a trénerov v zásade akceptovateľný, takže je potrebné zvýšiť kvalitu na prácu a hlavne spoluprácu všetkých a akceptáciu trendov a systematickej práce smerom k výchove hráčok. V chlapčenskom volejbale vidím zásadný aspekt a to je nízky počet chlapcov, hráčov, klubov a trénerov.

Súvisí to okrem stavu v spoločnosti aj s problematikou náborov či výberov. To teraz rozoberať úplne nechcem. Skôr by som sa chcel venovať zmeraniu s ktorým som na SVF prišiel a rád by som s kolegami posunul na vyššiu úroveň. Cieľom vylepšenia projektov talentovanej mládeže je nasmerovať dotačný mechanizmus cielene na trénerov. Oni rozhodujú o tom koľko a akých hráčov a hračky máme a budema mať. Na to, aby mali možnosť postupne pracovať vo volejbale profesionálnejšie, aby sa mohli venovať volejbalu vážne a systematicky. Všetci, ktorí si prešli vývojom trénera popri zamestnaní určite potvrdia, že je to komplikované a vyžaduje si to množstvo kompromisov a náročných riešení. V súčasnosti môžeme spočítať ľahko počty profesionálnych trénerov – bez iného zamestnania /EXM 5, COP 3, EXŽ 5, COP 3/ a v mládeži čisto asi možno 1 v PD a 1 v Púchove u chlapcov. Veľmi alarmujúce. Väčšina je kombinácia škola – volejbal, prípadne práca – volejbal. Preto sme pri príchode aj s kolegami na základe predloženého projektu pripravili realizovateľnú formu úpravy koncepcie mládeže a konkrétne starostlivosti o talentovanú mládež. U nás vyše 20 rokov funguje systéme CTM a COP, CTM sú pri kluboch a COP je projekt SVF ako samostatné stredisko prípravy. Analýzou stavu som sa zaoberal posledné mesiace a vidím svetlo…..za určitých zásadných podmienok.

Od roku 2016 platnosťou nového zákona o športe sa niektoré veci upravili a museli sa všetky športové zväzy prispôsobiť. U nás vypadla podpora cez tzv. ÚTM /útvary talentovanej mládeže, ktoré pokrývali detské kategórie/ a túto podporu cez SVF nahradila povinná min. podpora 15% z celkového rozpočtu SVF na daný rok a jediným kritériom sú počty prihlásených družstiev do súťaží akýchkoľvek. To sa už deje 3 rok a preto len pripomínam, že si viaceré naše subjekty a ľudia neuvedomujú, že táto suma narastá okrem počtov členov aj celkovou prácou SVF a úspešnosťou RD a od nej závisí výška podpory od štátu. Môže sa na to niekto pozerať rôzne, ale ja dodávam, že to mnoho ľudí v našom hnutí nevie respektíve nedoceňuje. Ja v tejto súvislosti doplním, že tvoriť v systéme RD bez klubov, hráčov a trénerov sa v zásade nedá.

Preto sme premýšľali a hľadali možnosti na pozdvihnutie podpory talentovanej mládeže a okrem CTM a COP sme vytvorili myšlienku tzv. TSM /tréningové strediská mládeže/ pri kluboch, ktorých úroveň a organizácia dáva predpoklad systémovej výchovy hráčov a hráčok a zároveň zapojenie do systému podpory vyššieho počtu klubov. Na rozdiel od rozvojovej podpory cez počty družstiev /zo zákona/, forma TSM predstavuje už povinnosť priniesť kritériá a produkciu a zo strany SVF nasmerovať nové peniaze do podpory.

Týmto sledujeme pozdvihnutie úrovne a produkcie pre náš šport na vrcholovej úrovni. Sme presvedčený, že tento nový mechanizmus prinesie otvorenie novej motivácie a možností s cieľom zlepšiť personálnu situáciu v našom hnutí. Profesionalizáciou trénerov v mládeži by sme radi pripravili podmienky pre vylepšenie celého systému starostlivosti o talentovanú mládež. Celkovo to zo SVF znamená do mládežníckeho volejbalu nasmerovať približne 750 000 euro bez priamych dotácií na prípravu RD mládeže, ktoré majú svoje zdroje v kapitole reprezentácia /cca 180 000 euro/

V zásade polovica rozpočtu je smerovaná priamo na kluby a mládežnícke reprezentácie. To znamená priamo do mládeže a nesmú byť zo zákona ani na iné účely smerované a použité. Nie je možné z týchto zdrojov smerovať dotácie na seniorské kategórie v kluboch, ich mzdové náklady, organizáciu súťaží seniorov a podobne. Podstatou riešenia personálnej situácie, sú uvedené úpravy a pevne verím, že to prinesie svoje ovocie.

Cielene píšem o odbornej časti personálnej situácie u nás. O hráčoch a tréneroch, pretože tí spoločne tvoria kluby a RD a celkovo sú základným stavebným prvkom pre celkové hnutie. Personálna situácia v našom športe potrebuje širšiu diskusiu, ale v každom prípade som ja vybral tému, na ktorej stojí a padá zlepšenie, respektíve existencia a budúcnosť.

Marek Rojko | 8.3.2019 @ 13:35